آموزش زبان از طریق شعر و موسیقی llee.blogsky.com


آموزش زبان از طریق شعر و موسیقی 

http://www.angles365.com/classroom/songsci04/fitxers/song05.swf

http://www.angles365.com/classroom/songsci04/fitxers/song06.swf

http://www.angles365.com/classroom/songsci04/fitxers/song07.swf

http://www.angles365.com/classroom/songsci04/fitxers/song08.swf


source : http://makemoreprogress.blogfa.com